Notulen 1-2-2018


 
Oudervereniging Basisschool 't Kempke
 
 
Notulen Ouderraad vergadering
 
Wanneer:      1 februari 2018
Hoe laat:       20.00 uur
Waar:           Basisschool 't Kempke
 
Aanwezig: Esther, Jannie, Shannon, Christel, Roy, Els (school), Eefje
Afgemeld: Marion
 
 1. Opening
Esther opent de vergadering. Er zijn helaas geen nieuwe mensen gekomen. Dit n.a.v. de brieven die Jannie heeft rond gedeeld. Helaas. Toch wordt het langzaam kritiek, als het zo doorgaat komt er geen vernieuwing in en dan kon het wel eens het einde zijn van de OR en dat wil niemand.
We willen graag Tom vragen om hier actief aan mee te helpen / denken. Hij kan wellicht op een ander tijdstip en op een andere manier ouders inspireren om ons te helpen.
 
 1. Notulen vergadering 22-11-2017.
De notulen zijn weer niet bij de leerkrachten terecht gekomen, Esther vraagt Tom dit voor de volgende keer wel te doen.
 
 1. Ingekomen stukken   
Er zijn geen ingekomen stukken.
 
 1. Mededelingen school
Juf Anne heeft gevraagd of het geld van de MR al is aangekomen bij de OR. Ja, dat is aangekomen. We moeten hier nu wel een goede bestemming voor gaan vinden. Eerder is via deze vergadering al aan leerkrachten gevraagd voor ideeën, maar hierop hebben we nog geen reactie gedacht. We denken nu zelf aan materialen voor de Koningsspelen, gezelschapsspellen voor in de klas, buitenspeelgoed e.d. Els zal dit weer aankaarten in het team.
 
 1. Mededelingen OR
Er wordt opgemerkt dat Tom niet bij de vergadering aanwezig is. We vinden dit toch wel een gemis, hij is het verlengstuk naar de school. Zo krijgen we niet op al onze vragen een antwoord. De vraag aan Tom is dan ook om de volgende keer aanwezig te zijn bij de vergadering.
 
 1. Ouder- en rapportgesprekken (Christel)
Christel heeft van meerdere ouders vernomen dat zij de oudergesprekken erg laat vinden in het schooljaar. Eerder was na Sinterklaas nog een gesprek en een rapport, nu pas in februari/maart. Els legt uit dat we aan het begin van het jaar een gesprek hebben gehad en de cito uitslagen pas na januari beschikbaar zijn. Dit is dan een moment om elkaar te spreken, dit is een nieuwe opzet sinds dit jaar.
De interactie met de leraren wordt toch minder ervaren, ook omdat de kinderen nu op school afgezet worden, eerder kon er een praatje op het speelplein worden gemaakt. De deuren staan altijd open, maar op de een of andere manier wordt de afstand tussen ouders en leerkrachten groter. Dit wordt nadelig ervaren. Ook dit zal Els meenemen in de evaluatie.
 
 1. Werkgroepen Stand van zaken
Carnaval: alles loopt volgens plan, iedereen is er klaar voor.
Schoolreisjes: er wordt aangegeven dat er nog weinig tot niets geregeld is voor de schoolreisjes. We moeten hier echt vaart achter gaan zetten vooral omdat er vervoer (bussen) geregeld moet worden en dat kan lastig gaan worden. Esther zal contact opnemen met Marion en Fanny.
Vastenactie: we weten alleen dat deze 29 maart is om 17.00 uur.
Koningsspelen: vergadering is gepland voor 23 februari.
 
 
 1. Samenstelling Ouderraad - Voorzitter - Werving
Zie bij de opening, punt 1.
 
 1. Actiepunten lijst:
Wie Wat
Eenieder Draaiboek te maken van werkgroep en deze op OneDrive te plaatsen
Eenieder Werven OR-leden
Tom Graag een lijst met leerlingen per klas aanleveren aan de OR.
Anne Navraag andere scholen rijden met kinderen.
 
 
 1. Rondvraag
Roy geeft aan dat het verstandig is om als OR eens om tafel te gaan zitten met de leerkrachten over hoe verder te gaan met de OR en de werkgroepen, wat de verwachtingen zijn van elkaar e.d. Een brainstormavond wordt geopperd, datum hiervoor is gepland op 6 maart 2018 om 20.00 uur. Navragen aan Tom of hier ook enkele teamleden voor te porren zijn!
 
Jannie had gehoord dat de dag na het afscheid van meneer John geen leerkracht was in groep 5. De kinderen zijn verspreid over de activiteiten met behulp van groep 8. Dit is geen normale gang van zaken en eigenlijk ontoelaatbaar. Els geeft aan dat er geen vervanging te vinden was voor die dag. Graag hier beter over communiceren naar de ouders, zodat zij dit wel weten en hier actie op kunnen nemen!!
Verder is Eefje (de intern begeleider) langdurig ziek, hierover is niet gecommuniceerd! Ze is een belangrijk persoon en er moet over gecommuniceerd worden dat ze er niet is. Er zijn zaken die zij normaal regelt en die nu niet goed lopen.
Schoolfotograaf komt 7 mei 2018.
 
 1. Sluiting
Esther sluit de vergadering.
 
Vergaderdata 2017/2018 (start 20.00 uur - 22.00uur):
Dinsdag 17 april
Woensdag 20 juni
 
Afmelden via
mail:                      estherqueens@hotmail.com
bel of whatsapp:      06-40552775
 
Gr Esther Hendriks
 
 
Powered by BasisOnline