6.2 De Oudervereniging

De oudervereniging van basisschool ’t Kempke is een vereniging van en voor alle ouders/verzorgers die één of meerdere kinderen op de school hebben.

Het bestuur van de oudervereniging is de ouderraad.

De ouderraad organiseert en coördineert, in samenwerking met teamleden of de directeur, diverse activiteiten op school. Daarbij biedt de ouderraad ook de helpende hand bij de uitvoer van de activiteiten en denkt actief mee over schoolse zaken.

Visie op taken van de ouderraad.

De taken die voorgesteld worden in het model van Ouders &COO dekken grotendeels de visie die de het Management Team, de leerkrachten en de ouderraad hebben t.a.v. het functioneren van de ouderraad.

1.Gevraagd of ongevraagd advies geven aan de (oudergeleding) van de MR. In gezamenlijk overleg kan een constructie worden bedacht om deze onderlinge contacten vorm en inhoud te geven.

2.Medewerking verlenen aan binnen-en buitenschoolse activiteiten:

·Deelname/ participeren in werkgroepen die door de ouderraad bekostigd worden.

·Deelname/ participeren in andere werkgroepen. De werkgroep verkeer is hiervan een voorbeeld.

·De ouderraad heeft de mogelijkheid om nieuwe activiteiten te initiëren en mee op te zetten. Werkgroepen zijn autonoom; participatie binnen de werkgroep geschiedt op basis van gelijkwaardigheid en onderling vertrouwen.

De ouderraad wordt betrokken bij de evaluatie van de activiteit en kan op deze manier invloed uitoefenen. Activiteiten die door andere werkgroepen worden gepland en begeleid zouden ook met de ouderraad geëvalueerd kunnen worden; punten die hieruit voortkomen, kan de werkgroep bij de organisatie van de volgende activiteit in overweging nemen.

3.Het organiseren van dienstverlening aan ouders, het functioneren als klankbord

·Tijdens de ouderraadvergaderingen kunnen zowel door de ouderraad alsook door de directeur onderwerpen worden aangedragen waarover in gesprek wordt gegaan; er kan een toelichting worden gegeven, maar er kan ook een discussie over het onderwerp worden gevoerd.

·Het informatiemiddel Isy biedt de ouderraad de mogelijkheid om onze ouders te informeren over zaken die bij de ouderraad spelen.

·De informatieavonden aan het begin van het schooljaar kan de ouderraad gebruiken om ouders te informeren en/of te bevragen. In gezamenlijk overleg kan bekeken worden hoe hier invulling aan gegeven kan worden, het kan een structureel onderdeel zijn van deze avonden.

·Wanneer de ouderraad als klankbord wil functioneren, moet helder zijn hoe de communicatie met de achterban wordt georganiseerd ( wie vertegenwoordigt wie ).

·Het organiseren van andere activiteiten voor ouders, b.v. info-avonden, kan samen met de directie in het kader van LEA worden georganiseerd. Het kan natuurlijk ook zelfstandig door de ouderraad worden georganiseerd.

OVEREENKOMST VOOR BETALING OUDERBIJDRAGE

Door de ouderbijdrage worden activiteiten gefinancierd die niet tot het gewone lesprogramma behoren. Daarnaast levert de school ook een bijdrage aan deze activiteiten.

De ouderbijdrage is vrijwillig, niemand kan worden verplicht de bijdrage te betalen. Ondanks het gegeven dat het betalen van de ouderbijdrage op vrijwillige basis gebeurt, is de ouderbijdrage essentieel om bepaalde

activiteiten doorgang te laten vinden. Er wordt van iedere ouder dan ook verwacht dat hij/zij bereid is, de gevraagde bijdrage te voldoen.

De ouders worden gevraagd bij aanmelding van hun kind een verklaring

te tekenen, waarin zij aangeven de ouderbijdrage te zullen betalen.

Bij het niet betalen van de gevraagde bijdrage kunnen de kinderen worden uitgesloten van deelname aan één of meerdere activiteiten. Bij het nemen van deze beslissing zullen wij, indien daar aanleiding toe bestaat, oog hebben voor eventueel in de persoon/het gezin gelegen omstandigheden. De directie van de school zal in samenspraak met de ouderraad daarin uiteindelijk een beslissende rol hebben.

Naast deze door de ouders betaalde bijdrage ontvangt de oudervereniging ook nog een bijdrage van het Schoolbestuur.

Vaste lasten van de oudervereniging zijn onder andere:

*lidmaatschap Landelijke Oudervereniging (NKO)

*lidmaatschap Kamer van Koophandel

*vergaderkosten

Variabele lasten zijn onder andere:

*schoolreisjes

*schoolverlatersdagen

*festiviteiten zoals carnaval, Sint Nicolaas etc.

 

Een uitvoerig financieel overzicht kan iedere ouder verkrijgen door inzage in de door de algemene ledenvergadering goedgekeurde financiële overzichten. Ook kunt U informatie inwinnen bij de penningmeester.

De te betalen ouderbijdrage is:

Leerlingen groep 1 t/m 4 Euro 22,50
Leerlingen groep 5 t/m 8 Euro 36,10

De hogere bijdrage voor de kinderen in groep 5 t/m groep 8 komt doordat de kinderen per jaar Euro 13,60 sparen voor de schoolverlatersdagen in groep 8. Zo wordt er in 4 jaar Euro 54,40 gespaard per kind. De ouderbijdrage kan in twee termijnen worden voldaan. U ontvangt hierover een brief in het begin van het schooljaar.

Kinderen die gedurende het schooljaar instromen, betalen een evenredig deel van het bedrag.

Het gironummer van de oudervereniging is: NL:64INGB0008574444 t.n.v. Oudervereniging ’t Kempke.

6.2.1 Werkgroepen, ouders en ouderraad.

Voor het plannen, uitvoeren van diverse activiteiten heeft de ouderraad, samen met het team, werkgroepen gevormd. Deze werkgroepen bestaan uit één lid van de ouderraad en één leerkrachten.

Zij vullen de werkgroep aan met bereid willige ouders die affiniteit hebben met het thema of onderwerp van de activiteit.

Er zijn ook werkgroepen waarin de ouderraad niet vertegenwoordigd is.

Ouders worden via Isy gevraagd om zich voor zo’n werkgroep op te geven

 
Powered by BasisOnline